120 miljoner människor på flykt från krig och förföljelser

Foto: Pexels.com

I morgon den 20 juni uppmärksammas världens flyktingar. ”Världsflyktingdagen” är en internationell dag utsedd av FN för att sätta fokus på flyktingars situation – ett tillfälle att bygga upp empati och förståelse för flyktingarnas svåra situation och samtidigt erkänna deras förmåga att vilja återuppbygga sina liv. Katolska kyrkan stödjer FN-initiativet, samtidigt som kyrkan har en egen årlig dag – sista söndagen i september – för att uppmärksamma både ”migranters och flyktingars situation” och de kristnas ansvar för sina medmänniskor.

Just nu är drygt 120 miljoner människor på flykt från krig, väpnade konflikter, förföljelser och terror samt klimatkrisen. Det framgår i den i veckan publicerade FN-rapporten Global Trends Report utgiven av FN-organet UNHCR. Sedan i fjol har antalet flyktingar ökat med tio procent, allt tyder på att ökningen fortsätter, och mer än hälften flyr inom det egna landets gränser. Flera faktorer har bidragit till ökningen:

  • Antalet krig och väpnade konflikter runt om i världen har ökat och blivit våldsammare.
  • Många flyktingar flyr för att undkomma effekterna av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor.
  • Förföljelser på grund av religiös tro eller politiska åskådningar bidrar ytterligare till att människor tvingas fly från sina hem och länder, för att söka sig till platser där de kan utöva sin religion och tänka fritt.

Trots att världens politiska ledarskap och allmänheten är ense om att allt bör göras för att se till att människor inte ska behöv fly från sina hem ökar siffrorna. Rapporten framhåller även att våldtäkt och andra former av sexuellt våld allt oftare används som krigsvapen samt att parter i väpnade konflikter och krig allt oftare har slutat respektera den internationella folkrätten och krigets grundläggande regler.

Föreslår lösningar

Samtidigt växer motståndet, särskilt bland länder i väst som tar emot enbart en bråkdel av världens flyktingar, att ta emot människor som flyr. Paradoxalt nog är det de mindre bemedlade länder som Bangladesh, Kenya och Jordanien som flest har tagit emot flyende människor.

FN-rapporten lyfter fram flera lösningar för att minska på antalet flyende människor. De mest självklara är att upphöra med de politiska och religiösa förföljelserna, upphöra med krigen och skapa fredliga relationer, samt att vidta åtgärder för att komma till rätta med klimatkrisen. Samtidigt är det viktigt att internationella överenskommelser och lagar, som folkrätten, respekteras och efterlevs av alla parter.

Från ett kristet perspektiv, för att dessa förändringar ska kunna ske uppriktigt och varaktigt, krävs det en ”omvändelse”, ett förnyat förhållningssätt som värdesätter människan, naturen och skapelsen före andra intressen. I grunden krävs det att alla nationer och territorier respekteras, överenskommelser efterlevs och människors grundläggande värdighet upprätthålls under alla omständigheter – något som den katolska kyrkans sociallära eftersträvar för alla människor, oavsett tro, etnicitet eller nationalitet, samt värnar om hela skapelsen.

Charles Câmara