Eget stift för ukrainsk-grekisk katolska kyrkan i Tyskland och Norden?

Den grekisk-katolska domkyrkan i Tyskland, Guds moders och Andreas den förstkallades domkyrka. Foto: Ukrainas grekisk-katolska kyrka (www.ugcc.ua)

Vatikanen överväger att etablera ett eget stift i Tyskland för den ukrainska grekisk-katolska kyrkan. Etableras det kommer även de nordiska länderna att ingå.

Vatikanens dikasteri för östkyrkorna har bett den tyska biskopskonferensen om att yttra sig om lämpligheten i att den ukrainska grekisk-katolska exarkin i Tyskland och Norden uppgraderas till en så kallad eparki, vilket kyrkojuridiskt är likställt ett stift. Skulle det ske kommer den grekisk-katolska kyrkans biskop i Tyskland, Bohdan Dzyurach, att få rösträtt i den tyska biskopskonferensen liksom övriga biskopar.

Det var under den grekisk-katolska biskopssynoden i Rom i september i fjol som biskoparna beslöt att upphöja exarkin i Tyskland till en eparki – ett beslut som kräver slutligt godkännande av Vatikanen innan det kan genomföras. Under en resa i Tyskland i maj presenterade den ukrainska grekiska-katolska kyrkans överhuvud, storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, planerna närmare.

– Sextiofem år som exarki är redan lite för länge. Enligt kyrkolagen ska det vara embryot till en exarki – ett första, temporärt steg.

Kraftig tillväxt

Den grekisk-katolska kyrkan finns representerad i stora delar av Tyskland och omfattar fyra dekanat. Sedan 1984 räknas även Sverige, Danmark, Norge och Finland med i exarkin. 2016 omfattade territoriet femtiotusen katoliker, tjugosju präster, åtta munkar och en biskop, men antalet lekfolk har blivit många fler efter den ukrainska flyktingvågen och uppskattas nu till runt hundrafemtio tusen.

Vatikanen har de senaste åren sagt ja till ett antal andra exarkier och eparkier för den grekisk-katolska kyrkan utanför Ukraina. I Europa finns två eparkier (Storbritannien och Irland samt Paris, som täcker Frankrike, Schweiz och BeNeLux-länderna). Den andra exarkin, förutom Tyskland och Norden, är Italien.

(The Pillar)

Fotnot: Inom den Katolska kyrkans organisation och struktur finns det flera olika typer av administrativa enheter som leds av biskopar. Två av dessa är eparkier och exarkier, och de har specifika funktioner och roller, särskilt inom de östliga katolska kyrkorna. En exarki är en temporär kyrklig jurisdiktion som också finns inom de östliga katolska kyrkorna och leds av en exark, som kan vara biskop eller präst. En eparki är ett fullvärdigt stift med en permanent struktur.