Systematiska studier av kristen och muslimsk tro – en introduktion

Red: Mohammad Fazlhashemi och Mattias Martinson, Gleerups, 2021

Systematisk teologi med livsåskådningsforskning heter på Uppsala universitet ett ämne vars inriktning på senare år har breddats, inte minst sedan Mohammad Fazlhashemi fått den första professuren i islamisk teologi. Tillsammans med professor Mattias Martinson är han redaktör för en bok om både kristen och muslimsk idéhistoria. Lektorn Maria Essunger medverkar dessutom med ett kapitel om livsåskådningar i tre dikter, ett avsnitt som dock känns lite apart.

Martinson och docenten Thomas Ekstrand skriver om kristen idéhistoria. Skillnader mellan katolsk och protestantisk teologi har tidigare inte bara överdrivits. Motståndarna har dessutom ofta tillskrivits felaktiga åsikter. I motsats till äldre forskare kallar författarna inte riktningar som nestorianer för kätterska. I stället vill de förstå vilka frågor som lett fram till skilda synsätt.

Fazlhashemi och lektorn Emin Poljarević skriver om muslimsk idéhistoria med tonvikt på islams första århundraden, men även med frågor som feminism och homosexualitet. I ett avslutande kapitel jämför Martinson och Fazlhashemi de båda religionerna, ett avsnitt som enligt undertecknad borde ha varit längre.

I urkyrkan segrade uppfattningen att Jesus var född av Gud före all tid. På samma sätt anser många muslimer att Koranen inte är skapad utan har funnits från tidernas begynnelse och är en del av Guds väsen. Förhållandet mellan uppenbarelse och förnuft har diskuterats i båda trossystemen. I bägge religionerna diskuteras om människan har en fri vilja eller ej. Är hon predestinerad till himlen eller helvetet? Är allt som sker förutbestämt? I vilken mån blir då människan ansvarig för sina handlingar? Förhoppningsvis kommer det fler böcker som jämför de båda religionerna. Det skulle då vara intressant att inte bara studera teologers tänkande utan också vanliga trosutövares.

Ingemar Andersson